• Drets de les persones residents.

  • A més dels drets inherents al servei d’allotjament que figuren en el contracte, si resideixes en BE Coïmbra podràs gaudir de completa intimitat. Ningú entrarà a la teva habitació sense el teu permís, excepte en les situacions d’emergència que es detallen en l’apartat ‘Accés a les habitacions per part del personal de BE Coïmbra’.
  • Amb la condició que compleixis amb les normes de convivència, podràs organitzar el teu temps com vulguis, dedicar-te a les activitats que més et plaguin i tenir les relacions que desitgis de la manera que consideris apropiada.
  • Les persones residents frueixen de tots els drets individuals propis d’una societat democràtica. Aquestes llibertats s’exerceixen respectant els drets individuals de les altres persones.
  • L’exercici de les llibertats individuals per part de les persones residents ha de conciliar-se amb els següents principis:
  • Respecte cap al personal de la residència i dels serveis centrals de BE Coïmbra.
  • Respecte cap a les instal·lacions i l’equipament.
  • Respecte cap al treball i la tranquil·litat dels altres residents.
  • Respecte cap a les diferències culturals, religioses, polítiques o de gènere.
 • Accés a les habitacions i a les residències.

  • Els contractes d’habitació són personals i intransferibles. Ningú podrà rellogar ni cedir els drets d’ús de la seva habitació a cap altra persona (sigui aquesta resident o no de BE Coïmbra). En cas d’absència prolongada l’habitació ha de romandre desocupada i no es podrà prestar a cap altra persona sense el consentiment exprés de BE Coïmbra.
  • En cap cas es prestarà o cedirà temporalment la clau de la residència o de l’habitació a visitants, familiars o amistats sense el coneixement i consentiment exprés de BE Coïmbra.
  • Cada resident és responsable de les seves claus i mitjans d’accés. En cas de pèrdua, haurà d’informar immediatament el personal de BE Coïmbra i les despeses derivades de la duplicació dels mitjans d’accés i la substitució del pany, si és el cas, seran a càrrec del resident.
  • No es permet la instal·lació de panys, cadenats o objectes similars. El reemplaçament o reparació d’aquests dispositius només el podrà realitzar el personal autoritzat per BE Coïmbra
  • Ningú podrà entrar a l’habitació d’una altra persona sense el permís exprés del titular.
  • Cada resident, en entrar o sortir de l’edifici, ha d’evitar que persones desconegudes aprofitin l’ocasió per a entrar sense autorització.
  • S’ha d’advertir als empleats de BE Coïmbra de qualsevol accés (o intent d’accés) no autoritzat.
  • En les residències en què existeixi un portal amb una porta addicional que hagi de romandre tancada a la nit, cada resident haurà de deixar-la perfectament tancada en entrar o sortir durant els horaris que s’especifiquin.
  • L’accés a la residència i les seves dependències es realitzarà sempre per la porta i mai a través de finestres o claraboies.
  • No es permet l’accés a les teulades i cornises ni a les zones o dependències que estiguin assenyalades com d’ús exclusiu dels empleats de BE Coïmbra.
 • Accés a les habitacions per part del personal de BE Coïmbra.

  • El personal de BE Coïmbra, o persones autoritzades per aquesta, podran entrar a les habitacions sense que sigui necessari avisar prèviament en les següents circumstàncies:
  • Per a dur a terme reparacions urgents.
  • Si existeixen bones raons per a pensar que l’habitació ha estat abandonada pel seu ocupant.
  • Si tenim motius raonables per a creure que s’han infringit regles que poden afectar la salubritat, seguretat o bon ordre de la residència.
  • En una situació d’emergència.
  • Es requereix un preavís d’almenys 24 hores per a:
  • Realitzar reparacions no urgents.
  • Mostrar l’habitació a futurs possibles residents.
  • La sol·licitud, verbal o escrita, de reparacions o manteniment atorga al personal de BE Coïmbra dret d’accés a aquesta habitació per a inspeccionar i/o reparar conforme a aquesta sol·licitud.
 • Integritat de l’allotjament.

  • Al final de la seva estada en les residències, cada resident ha de lliurar l’habitació en el mateix estat en què se li va atorgar.
  • No es podrà pintar en les parets, portes, finestres (inclosos els marcs i vidres) ni en el mobiliari o aparells propietat de BE Coïmbra, ni efectuar perforacions o col·locar adhesius de difícil extracció. Aquesta norma s’aplica a les habitacions individuals, així com a les àrees comunes de la residència.
  • Es permetrà l’ús de les clàssiques xinxetes i el d’adhesius de fàcil retirada amb la condició que no deixin marques ni taques en la superfície de suport.
  • Cada resident haurà de pagar les despeses causades per la reparació o restabliment d’alteracions no autoritzades.
 • Seguretat.

  • Ningú pot posar en perill la seguretat d’altres persones. L’ús indegut o deterioració dels materials i equipaments de seguretat (extintors, càmeres de vigilància, detectors, alarmes, farmaciola, etc.) estan terminantment prohibits.
  • Aparells de gas, forns elèctrics, plaques de cuina, escalfadors d’aigua o microones només es podran utilitzar en les cuines i solament es podran utilitzar els aparells proveïts per BE Coïmbra.
  • Només es podran connectar planxes per a la roba en els llocs habilitats per a això i seran proveïts per BE Coïmbra.
  • Qualsevol aparell elèctric (a excepció d’ordinadors portàtils, carregadors de dispositius mòbils i assecadors de cabell), hauran de ser els proveïts per BE Coïmbra o ser autoritzats per escrit.
  • Les persones residents tenen prohibit intervenir en xarxes d’aigua, electricitat, gas o calefacció.
  • BE Coïmbra no es fa responsable de la pèrdua, robatori o deterioració d’objectes, equipaments, roba o menjar.
 • Higiene i manteniment.

  • La neteja de les zones comunes és a càrrec de BE Coïmbra. No obstant això, cada resident ha de contribuir al manteniment dels llocs nets a través d’un comportament adequat, especialment en espais col·lectius.
  • Cada resident és responsable de la higiene i neteja de la seva habitació i ha d’assegurar el manteniment regular d’aquesta.
  • Qualsevol mal funcionament, mal o incidència haurà de ser comunicat com més aviat millor a la direcció de la residència.
  • Cada resident ha de netejar la vaixella i els utensilis de cuina que utilitzi i deixar-los, com més aviat millor, en condicions de poder ser usats per les altres persones.
  • Si es vessés algun líquid, pols o qualsevol matèria susceptible d’expandir-se, és necessari netejar-ho abans que es trepitgi i s’escampi per tota la residència.
  • No es poden llançar deixalles ni objectes de cap mena per les finestres o balcons, tant si donen al carrer com a patis, recintes interiors o zones verdes. Si per distracció alguna cosa caigués cal recollir-ho de seguida o, si no és possible, avisar al servei de manteniment.
  • No és convenient deixar gots, ampolles ni cap altre objecte en les baranes, especialment si donen el carrer.
  • Cendra, burilles i deixalles de tabac en general, han de dipositar-se en els recipients adequats a tal fi. Mai en el sòl, tests, plats, etc.

 • Alcohol.

  • BE Coïmbra fomenta i exigeix una actitud responsable respecte al consum d’alcohol, per tant no es considera acceptable la possessió ni la introducció en la residència de grans quantitats de begudes alcohòliques. Així mateix està prohibit consumir begudes d’alta graduació alcohòlica (conyac, whisky, vodka, rom, ginebra i similars) en les àrees comunes. Aquestes mesures s’apliquen tant a residents com a visitants ocasionals.
  • Totes les àrees comunes de les residències es consideren lliures d’alcohol des de les 23.00 hores fins a les 8.00, no podent-se en elles consumir ni tenir begudes alcohòliques de cap mena, excepte permís escrit de BE Coïmbra.
  • BE Coïmbra es reserva el dret de declarar ocasionalment alguna dependència comuna com a lliure d’alcohol si hi hagués residents que per motius religiosos, culturals o identitaris així ho sol·licitessin.
  • No està permès romandre en la residència en estat d’embriaguesa, tant si l’alcohol ha estat consumit en la residència com fora d’ella. La regla s’aplica també a visitants ocasionals.
 • Visites

  • Tens el dret de rebre visites, però et fas responsable que els teus visitants compleixin en tot moment amb les normes de convivència de la residència.
  • Les visites només podran estar en la residència en presència de la persona que els ha convidat. Si per qualsevol motiu la persona que els va convidar no fos present en arribar la visita i fos necessari esperar-la, hauran de presentar-se al *care *manager de la residència que els indicarà on poden esperar.
  • Excepte en els casos que es detallen a continuació, les visites no podran pernoctar, cuinar ni fer ús de les màquines de rentar ni de les dutxes, encara que si ho desitgen podran connectar-se a la xarxa Wi-Fi.
  • Les persones que tinguin un contracte en actiu amb una altra residència de BE Coïmbra estan exemptes d’aquestes restriccions i tenen els mateixos drets que qualsevol altre resident.
  • Una visita (i solament una) té permès quedar-se a dormir a la teva habitació gratuïtament una sola nit (inclòs el dret a dutxar-se). Podràs fer ús d’aquest dret fins a deu dies no consecutius al mes. Es requereix advertir-ho prèviament. El més elegant és presentar la persona al *care *manager però, si no fos possible, és suficient amb un missatge de WhatsApp especificant el nom.
  • Si la mateixa o diferents visites es queden a dormir 2 o més nits seguides, a partir de la segona nit hauràs de pagar 7,5 euros per nit i persona. En aquest cas la visita tindrà dret a dutxa i cuina i a partir del tercer dia també podrà usar les rentadores.
 • Reunions socials.

  • Entenem per reunions socials tota reunió de més de 10 persones que inclogui visitants.
  • Els espais comuns de les residències estan destinats principalment al gaudi i comoditat dels residents, per la qual cosa es permetran únicament aquelles reunions en les quals els residents de BE Coïmbra siguin almenys el 60% del total. Entre els residents es compten també les persones que tenen un contracte actiu amb una altra residència de BE Coïmbra diferent d’aquella en la qual es duu a terme la reunió.
  • A les habitacions no es permet tenir reunions de més de quatre persones, residents o no, ja que una reunió de 5 o més persones, per molt tranquil·la que sigui, molestarà a qui vulgui dormir o estudiar a les habitacions adjacents.
  • En els espais comuns es podran tenir reunions amb fins a 8 visitants externs.
  • En les residències en què hi hagi una pluralitat d’espais comuns podran fer-se diverses reunions, sempre que en totes elles es mantingui la regla del 60%.
  • Reunions de més de 8 visitants requereixen un permís explícit de BE Coïmbra que haurà de ser sol·licitat amb almenys dos dies d’antelació.
  • Els visitants hauran de complir amb les normes de convivència de la residència i l’espai haurà de ser recollit i ordenat en finalitzar la reunió.
  • S’haurà d’anar amb compte que els visitants no convidin pel seu compte a altres persones, atès que qualsevol reunió que excedeixi el número permès serà automàticament cancel·lada i dissolta.
  • S’hauran de respectar en tot moment les indicacions del personal de BE Coïmbra.
  • Si existissin lleis o disposicions estatals o municipals en vigor (com per exemple les normes per causa de la pandèmia de COVID-19) que imposin restriccions en el nombre de persones que puguin reunir-se o en la forma en què aquestes reunions tindran lloc (per exemple distància social o ús de màscares), aquestes disposicions seran d’obligat compliment i tindran prioritat sobre les normes abans exposades.
 • Bicicletes i altres articles similars.

  • Les bicicletes són sempre benvingudes i t’animem que portis la teva. Les residències tenen sempre un espai on pots estacionar-la de manera segura.
  • La residència no proporciona cadenes, forrellats ni cadenats per a assegurar-les i hauràs de portar-los amb tu.
  • No es poden deixar les bicicletes en llocs que impedeixin les vies d’accés, àrees comunes, passadissos, banys ni cuines.
  • Podràs estacionar-la a la teva habitació, si ho desitges, sempre que això no impliqui *ratlladures ni deterioració de parets o mobiliari.
  • No es permet el *skateboarding, patinatge, bicicletes o articles similars en cap zona de l’habitatge, inclosa la teva habitació, zones comunes, passadissos, etc.
 • Soroll.

  • En una residència universitària és necessari compaginar dos requeriments en certa manera contradictoris: D’una banda, la població estudiantil està àvida d’interaccions socials les més intenses i emocionants que sigui possible, i això genera inevitablement soroll. D’altra banda, la mateixa població necessita acomplir una activitat intel·lectual que precisa concentració, seguir uns ritmes d’assistència a classes i superar proves i exàmens. I en la línia que va d’un d’aquests pols a l’altre, cadascú se situa en un punt que depèn de la carrera que estudiï, el seu nivell de compromís acadèmic i la seva biografia personal. Per això, establir normes precises que s’apliquin en tot moment i sense excepció és bàsicament impossible. No obstant això, proposem algunes directrius que puguin servir com a punt de partida inicial.
  • Es recomana preservar, en la mesura que sigui possible, el silenci i la tranquil·litat en les zones de residencials, desplaçant les activitats més sorolloses i les reunions més nombroses a les zones socials.
  • Quan estiguis sol sentint música o veient pel·lícules, especialment de nit, procura usar auriculars. Per contra, si necessites que hi hagi un silenci sepulcral les vint-i-quatre hores del dia per a poder concentrar-te en els teus estudis, considera la possibilitat d’utilitzar taps per a les oïdes.
  • Recomanem no posar molt alta la música quan estigueu reunits en conversa. La música alta força al fet que tothom elevi el volum de veu i, si hi ha diverses converses separades, cada grup elevarà la seva veu per a fer-se entendre per sobre de la música i dels altres grups que al seu torn elevaran la seva veu pels mateixos motius.
  • En tornar a la residència a la nit o de matinada, tingues en compte que hi haurà gent dormint que l’endemà tindran classe al matí. Procura fer el menor soroll possible i no parlar en veu alta. A més de les evidents molèsties que això pot causar, resulta un comportament bastant agressiu i egoista que la gent pot interpretar com que els altres no t’importen.